.

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ EXPRESS-DRUK.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 8. DODATKOWE POSTANOWIENIA

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.express-druk.pl prowadzona jest przez Grzegorza Karbowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Express druk Grzegorz Karbowski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Kościuszki 54, 83-200 Starogard Gdański NIP 5921281350, REGON 389707790, adres poczty elektronicznej: druk@express-druk.pl numer telefonu kontaktowego: +48 601 686 997

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Dane osobowe przekazane nam przy Rejestracji, są wykorzystywane w celu:

a) realizacji umowy, wystawienia dokumentów finansowo – księgowych, a także niezbędnych do realizacji wysyłki,

b) w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Drukarnię express-druk.pl,

c) dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

d) kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

 

1.4.      Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Drukarni Internetowej (w tym zawieranie Umów Sprzedaży) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Drukarni Internetowej.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

1.4.9. PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostać przesłany przez Klienta w zależności od Produktu (1) w trakcie składania Zamówienia (opcja „Wgraj plik”), (2) po złożeniu Zamówienia poprzez wgranie projektu na serwer Drukarni Internetowej (dane dostępowe są podane w wiadomości e-mail przesłanej po złożeniu Zamówienia albo (3) poprzez Kreator Online.

1.4.10. PROJEKT GRAFICZNY – projekt Produkt przygotowany odpłatnie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Klienta.

1.4.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.

1.4.12. SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.4.13. SPECYFIKACJA PRODUKTU – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

1.4.14. DRUKARNIA INTERNETOWA – Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.express-druk.pl.

1.4.15. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Grzegorz Karbowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Express druk Grzegorz Karbowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Kościuszki 54, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5921281350, REGON 389707790, adres poczty elektronicznej:, numer telefonu druk@express-druk.pl kontaktowego: + 48 601 686 997

1.4.16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.

1.4.17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Drukarni Internetowej (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Drukarni Internetowej (w tym Usług Elektronicznych).

1.4.18. WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.

1.4.19. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

2.1. W Drukarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

2.1.2. Formularz Zamówienia –  korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i dodaniu Plików Graficznych oraz (2) kliknięciu na stronie Drukarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie i dokonaj płatności”” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, cechy produktu (format, gramatura, rodzaj papieru, typ wykończenia, uszlachetnienie, zadruk), Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.3. Newsletter –  korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.2.1. Konto oraz Newsletter w Drukarni Internetowej świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa (poprawnie obsługująca HTML 5, CSS3 oraz JavaScript): Mozilla Firefox w wersji 35.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 27.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 40.0 i wyższej, Safari w wersji 8.1 i wyższej, Opera Mini w wersji 8.0 i wyższej, Android Browser w wersji 37.0 i wyższej, Chrome for Android w wersji 40.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła (cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej określona jest również jako cena netto). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Drukarni Internetowej za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Procedura Weryfikacji Plików, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę

3.5.1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Klient w ciągu 7 Dni Roboczych przesyła Sprzedawcy Pliki Graficzne, w celu przeprowadzenia przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 3 Dni  Roboczych) Weryfikacji Plików. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych w ciągu 3 Dni Roboczych. Sprzedawca może zaproponować Klientowi odpłatną usługę poprawienia błędów Plików Graficznych.  

3.5.2. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: (1) zakończenia Weryfikacji Plików (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo (2) otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (3) otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych. 

3.5.3. Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni Internetowej, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Drukarni Internetowej w zakładce „sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl

4.1.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Przelewy24.pl – spółka PayPro SA (adres siedziby: Szyperska 14, 61-754 Poznań), wpisana do Rejestru Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.2.1. Przesyłka kurierska.

5.2.2. Przesyłka paletowa.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Drukarni Internetowej w zakładce „Koszty Dostawy”.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3.5.2. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: druk@express-druk.pl lub też pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 54, 83-200 Starogard Gdański. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub Usługę wobec Klienta zostaje wyłączona.

7.2Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Drukarni Internetowej:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Drukarni Internetowej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Drukarni Internetowej Usługobiorca może składać pisemnie na adres: Express-druk Grzegorz Karbowski ul. Tadeusza Kościuszki 54, 83-200 Starogard Gdański

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8.    DODATKOWE POSTANOWIENIA

8.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.6. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki, koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt ponownej dostawy ponosi Klient. Koszty te Klient obowiązany jest uiścić przed dokonaniem następnej dostawy.

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Drukarnię Internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych

A.  Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria (nie dotyczy bannerów):

 1. być zapisany w formacie PDF

 2. plik powinien być prawidłowo nazwany, z uwzględnieniem rodzaju produktu, nazwą zamawiającego i daty przesłania (np. ulotkaA4_Imię_Nazwisko_01.13.2022)

 3. być po korekcie

 4. być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB

 5. kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zamienione na CMYK

 6. mieć zamienione wszystkie czcionki na krzywe

 7. zawierać spady po 3 mm z każdej strony; spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Nie umieszczać linii cięcia w spadzie pracy

 8. zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm (przy katalogach i teczkach - 5 mm)

 9. jeśli w pracy mają znaleźć się puste strony, to należy je umieścić w projekcie

 10. linie cięcia powinny się znajdować za obszarem brutto

 11. mapy bitowe zapisane w skali 1:1,

 12. bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał

 13. zawartość strony powinna być wyśrodkowana

 14. wszystkie strony powinny być w jednym pliku PDF

 15. czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:50% M:40% Y:40% K:100%

 16. cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze

 17. nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku

 18. nie zawierać informacji o kątach rastra

 19. rozdzielczość zdjęć w pliku – od 250 do 350 dpi

 20. rozdzielczość wektorów - 2400 dpi,

 21. jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale

 22. drukarnia używa liniatur rastra:

a)  papier powlekany - 175 lpi lub 200 lpi
b) papier offsetowy - 150 lpi


B.  Dla bannerów i siatek mesh Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria:

 1. być zapisany w formacie TIFF lub JPG – 1:1

 2. posiadać rozdzielczość zależną od wymiarów bannera/siatki

a) Banery 400cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 72 dpi

b) Banery 300cm x 150 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi

c) Banery 300cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi

d) Banery 300cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi

e) Banery 200cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 120 dpi

     3. być przygotowany w trybie kolorów CMYK

     4. posiadać spady 10-15 mm

Załącznik nr 2 do Regulaminu - właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży

1) ULOTKI

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

2) PLAKATY

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

3) WIZYTÓWKI

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

4) ULOTKI SKŁADANE

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

5) ULOTKI LUX

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

6) ULOTKI SKŁADANE LUX

- format

- gramatura

- uszlachetnienie

 

7) PLAKATY XXL

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

8) WIZYTÓWK BIGOWANE

- format

- gramatura

- papier

- zadruk

 

9) TECZKI OFERTOWE

- format

- gramatura

- papier

- uszlachetnienie

- zadruk

 

10) NOTESY

- format

- ilość kart

- klejenie

- papier

- zadruk

 

11) PAPIER FIRMOWY

- format

- gramatura

- papier

- zadruk

 

12) PODKŁADY NA BIURKO (BIUWARY)

- format

- ilość kart

 

13) KALENDARZYKI LISTKOWE

- format

- gramatura

- papier

- typ wykończenia

- uszlachetnienie

- zadruk

 

14) SIATKI MESH

- format

- gramatura

- oczkowanie

- rodzaj podłoża

- zadruk

 

15) BANNERY

- format

- gramatura

- rodzaj podłoża

- uszlachetnienie